File din istoria neamului românesc

Muzica, artă care introduce frumosul în viaţa de toate zilele, dezvoltă sentimentele primare: bucurie, tristeţe, durere, dor, nostalgie, stimulând sau relaxând, unind oameni diferiţi ca vârstă, educaţie, mediu social.

De mic copil, orice om ascultă muzică şi o interpretează, ba chiar inventează melodii simple. Şcoala este factorul care, acordând atenţia cuvenită educaţiei estetice, contribuie mult la conturarea personalităţii umane, la formarea şi cultivarea gustului faţă de frumos. Cântecele populare constituie, fiecare în parte, autentice modele de perfecţiune artistică uimitoare prin economia de mijloace, bogăţia te­maticii, varietatea expresiei, diversitatea genurilor şi stilurilor regionale.

Studiul muzicii populare joacă un rol important în opera de edu­care a tineretului, cunoştinţele concrete dobândite pe această cale con­tribuind la mai adânca înţelegere a unei creaţii melodice şi poetice cu multimilenară tradiţie.

1 Decembrie este Ziua Națională a României, dar și a noastră, a tuturor românilor. Ființa noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și apăra vatra strămoșească. Noi suntem datori țării și trebuie să-i învățăm și pe elevii noștri să o prețuiască la adevărata ei valoare.

În ciuda progresului rapid al ştiinţei, muzica / istoria / desenul rămân nemuritoare în educarea şi formarea personalităţii fiecărui om. De aceea, organizarea unor activități interdisciplinare sunt binevenite în contextul în care se pune accent pe încurajarea tinerilor de a se implica în păstrarea și promovarea acestor nestemate.

Şcoala Gimnazială nr. 1 Câmpani  a inițiat numeroase proiecte legate de cultivarea respectului pentru natură şi mediul înconjurător, muzică și poezie în rândul elevilor. Prin urmare, cadrele didactice au fost mereu preocupate de activităţile ce ţin de cultivarea respectului elevilor faţă de cultura şi tradiţiile ţării noastre, cunoașterea, valorificarea și promovarea elevilor talentați în vederea aparițiilor scenice, având o strânsă colaborare cu Primăria comunei Câmpani, Biserica Ortodoxă Câmpani, Muzeul Municipal din Beiuș precum și cu alte instituții de învățământ din județ.

Proiectul județean cu participare interjudețeană File din istoria neamului românesc, avizat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor cu nr. 100/26.10.2021, se va desfășura pe parcursul a opt luni (octombrie 2021 – mai 2022) și este coordonat de subsemnata, prof. Daniela Rada, director, împreună cu echipa de proiect – prof. Boldor Alexandra, prof. Tuduce Adina, prof. Ciobriș George,  prof. Morar Mihaela, prof. Dan Ramona.

Prin acest proiect, partenerii vor aplica principiul interdisciplinarității în activitatea educativă. Viziunea interdisciplinară este o componentă esențială a procesului instructiv-educativ, iar acțiunile realizate în parteneriat cu alte instituții vor forma elevilor o atitudine pozitivă față de muzică / desen, tradiții și obiceiuri  și vor facilita receptarea actului cultural-artistic de către elevi.

Obiective: dezvoltarea capacității de receptare a istoriei poporului român și a folclorului românesc;  descoperirea, stimularea şi dezvoltarea talentelor artistice și plastice ale elevilor, implicarea elevilor cu CES în activitățile extrașcolare și extracurriculare; dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate; realizarea unui schimb de experiență între școli și alte instituții de cultură; consolidarea colaborării între școală și comunitate în vederea aprecierii și promovării elevilor talentați.

Grupul-ţintă este alcătuit din 50 de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale Georgiu Popa Câmpani și 100 elevi ai școlilor partenere, cadre didactice implicate(coordonatori, parteneri, colaboratori), părinţii, comunitatea locală.

Parteneri: CSEI Orizont Oradea, Liceul Vocațional Pedagogic Nicolae Bolcaș Beiuș, Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești, Școala Gimnazială Nr. 1 Finiș,  Şcoala Gimnazială Avram Iancu Oradea, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Ștei, Școala Gimnazială Nr. 1 Săliște, Școala Gimnazială Nicolae Popoviciu Beiuș, Școala Gimnazială ,Aurel Pop Oșorhei, Școala Gimnazială ,Miron Pompiliu Ștei, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș Beiuș, Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa, Liceul de Arte Oradea, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 54 Oradea, Muzeul Municipal Beiuș, Liceul Teoretic Ioan Petruș, Otopeni, jud. Ilfov, Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Florești, jud. Cluj, Liceul Tehnologic Țara Moților Albac, jud. Alba, Asociația Avram Iancu Beiuș.

Activitățile proiectului sunt următoarele: 1. Formarea echipei de proiect (online); 2. Elaborarea proiectului; 3. 1 Decembrie – Ziua Națională a României! (ediția I); 4. Colindele neamului românesc; 5. Crăciun cu zâmbete!; 6. File din istoria neamului românesc!; 7. Suntem talentați; 8. Recunoștință pentru toate.

Activitățile derulate în cadrul proiectului vor cultiva la elevi gustul pentru adevăratele valori ale poporului român, le vor deschide un orizont mai larg asupra muzicii tradiționale, le vor forma deprinderea de a interpreta cu plăcere colinde, dezvoltându-le în același timp dragostea de tot ce este bine, adevăr și frumos și îi va conduce spre autoeducație.

De asemenea activitățile desfășurate reprezintă o oportunitate de învățare, încurajând gândirea și creativitatea, contribuind la creșterea calității actului educațional.

Aceste evenimente şcolare sau extrașcolare constituie o veche tradiţie în îndeletnicirea celor care şi-au ales calea instruirii şi educării vlăstarului de om. Ele rămân si trebuie să rămână peste vremi, momente de bucurie sufletească, prilej de manifestare inedită şi nestingherită a valenţelor native şi, de ce nu, o toamnă de numărat boboci în faţa unei mulţimi admiratoare, gata de-a oferi zâmbete, flori sau lacrimi de recunoştinţă.

Prof. DANIELA RADA, director, Școala Gimnazială Georgiu Popa Câmpani

Foto: exponat din colecția etnografică prof. Alexandru Sanislav / Copyright: Harris Wallmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s