Metode și instrumente de evaluare

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm „asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic).

În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară, economică, educaţională etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu.

Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat spirit de previziune.

Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică în general şi cu cea de evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau didactice.

Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul clasei, intră în joc resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite.

De priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ (deci, de strategia didactică) depind, în ultimă instanţă, performanţele şcolare obţinute de elevi.

Problema se pune asemănător şi în cazul evaluării, o componentă principală a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare, deoarece atât profesorul, la nivelul clasei, cât şi directorul, la nivelul şcolii, sunt datori să-şi stabilească din timp când şi cum vor verifica dacă se află pe drumul cel bun, la capătul căruia obiectivele stabilite vor fi atinse şi aceasta nu oricum, ci cu cheltuieli materiale, financiare, de timp şi umane cât mai reduse.

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia managerială.

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare.

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe strategii/tipuri de evaluare:

1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii:

♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor;

♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere întreprinse;

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii:

♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care au generat neajunsurile constatate);

♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă pe viitor unui program de instruire;

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii:

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la care se situează elevii;

♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în rândul tuturor elevilor din toată materia;

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire;

Prezentăm în continuare a analiză comparativă a celor trei strategii de evaluare, urmărind criteriile: scopul, principiul temporalităţii, obiectul, funcţiile, modalităţile de realizare, avantajele, dezavantajele şi notarea:

SCOPUL URMARIT

Evaluarea iniţială:

 • identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare;
 • “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002).

Evaluarea formativă:

 • urmăreşte dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse şi permite continuarea demersului pedagogic spre obiective mai complexe; “Unicul scop al evaluării formative este să identifice situaţiile în care întâmpină elevul o dificultate, în ce constă aceasta şi să-l informeze” (De Landsheere, 1975), atât pe el cât şi pe profesor.

Evaluarea sumativă:

 • stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţile generale propuse (fie dobândirea unei atitudini sau a unei capacităţi), comparându-i pe elevi între ei (interpretare normativă), ori comparând performanţele manifestate de fiecare cu performanţele aşteptate (interpretarea criterială).

PRINCIPIUL TEMPORALITATII

 • Evaluarea iniţială:
  • se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii).
   • Evaluarea formativă:
    • axată pe proces şi internă, se face pe parcursul învăţării;
    • frecventă, la sfârşitul fiecărei unităţi de studiu.
 • Evaluarea sumativă:
  • este finală şi de regulă externă, având loc după învăţare;
  • regrupează mai multe unităţi de studiu, face bilanţul.

OBIECTUL EVALUARII

 • Evaluarea iniţială:
  • este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare.
  • Evaluarea formativă:
 • vizează cunoştinţele, competenţele şi metodologiile în raport cu o normă prestabilită, dar şi cu o sarcină mai complexă de învăţări ulterioare despre care elevul îşi face o reprezentare” (I. T. Radu);
 • se extinde şi asupra procesului realizat.
  • Evaluarea sumativă:
 • “se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de bază, ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire” (S.N.E.E.)

FUNCTII INDEPLINITE

 • Evaluarea iniţială:
  • funcţie diagnostică;
  • funcţie prognostică.
  • Evaluarea formativă:
 • “funcţie de constatare a rezultatelor şi de sprijinire continuă a elevilor” (I.T.Radu);
 • funcţie de feed-back;
 • funcţie de corectare a greşelilor şi ameliorare şi reglare a procesului;
 • funcţie motivaţională.
  • Evaluarea sumativă:
 • funcţie de constatare şi verificare a rezultatelor;
 • funcţie de clasificare;
 • funcţia de comunicare a rezultatelor;
 • funcţie de certificare a nivelului de cunoştinţe şi abilităţi;
 • funcţie de selecţie;
 • funcţie de orientare şcolară şi profesională.

MODALITATI DE REALIZARE

 • Evaluarea iniţială:
 • harta conceptuală;
 • investigaţia;
 • chestionarul;
 • testele.
  • Evaluarea formativă:
 • observare curentă a comportamentului şcolar al elevului;
 • fişe de lucru;
 • examinări orale;
 • tehnica 3-2-1;
 • metode R.A.I.;
 • probe de autoevaluare.
  • Evaluarea sumativă:
   • examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice);
   • portofoliul;
   • proiectul.

AVANTAJELE

 • Evaluarea iniţială:
  • oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinele următoare;
  • pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare.
  • Evaluarea formativă:
 • permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia ei şi înainte de declanşarea unui proces cumulativ;
 • oferă un feed-back rapid, reglând din mers procesul;
 • este orientată spre ajutorul pedagogic imediat;
 • oferă posibilitatea tratării diferenţiate (I. Cerghit);
 • dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi;
 • reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat învăţării;
 • sesizează punctele critice în învăţare.
  • Evaluarea sumativă:
 • rezultatele constatate pot fi folosite pentru preîntâmpinarea greşelilor la alte serii de cursanţi;
 • permite aprecieri cu privire la prestaţia profesorilor, a calităţii proceselor de instruire, a proramelor de studii;
 • oferă o recunoaştere socială a meritelor.

DEZAVANTAJELE

 • Evaluarea iniţială:
  • nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii;
  • nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al elevului.
  • Evaluarea formativă:
 • “aplicarea acestei strategii de evaluare, foarte pretenţioasă, necesită o organizare riguroasă a predării, competenţă în precizarea obiectivelor, în stabilirea sarcinilor, în alegera tehnicilor de evaluare” (Ioan. Cerghit);
 • “recursul la evaluarea formativă este testul unei pedagogii a rigorii, a lucidităţii şi a eficienţei” (I. Cerghit).
  • Evaluarea sumativă:
 • nu oferă suficiente informaţii sistematice şi complete despre măsura în care elevii şi-au însuşit conţinutul predat şi nici dacă un elev stăpâneşte toate conţinuturile esenţiale predate;
 • are efecte reduse pentru ameliorarea/reglerea şi remedierea lacunelor, efectele resimţindu-se după o perioadă mai îndelungată, de regulă, pentru seriile viitoare;
 • deplasează motivaţia elevilor către obţinerea unui rang mai înalt în ierarhia grupului, punând accent pe competiţie;
 • nu favorizează dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi;
 • nu oferă o radiografie a dificultăţilor în învăţare;
 • generează stres, teamă, anxietate.

DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII

 • Evaluarea iniţială:
  • nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor.
   • Evaluarea formativă:
  • “Acest tip de evaluare nu se exprimă în note şi cu atât mai puţin în scoruri.” (I. T. Radu)
  • nu realizeară ierarhii şi clasificări între elevi;
  • oferă premise pentru notare.
   • Evaluarea sumativă:
 • Evaluarea sumativă se traduce printr-un scor… Prin scor desemnăm rezultatele obiective obţinute în urma unui test sau a oricărei alte forme de evaluare prin adunare sau scădere de puncte după reguli fixe.
 • constată performanţele şi clasifică (ierarhizează) elevii în funcţie de acestea.

4. După autorul care efectuează evaluarea, putem identifica trei strategii:

♦ evaluare internă, întreprinsă de aceeaşi persoană/instituţie care este direct implicată şi a condus activitatea de învăţare (de exemplu, învăţătorul sau profesorul clasei);

♦ evaluarea externă, realizată de o altă persoană/instituţie, alta decât cea care a asigurat derularea predării şi învăţării;

♦ autoevaluare, efectuată de subiectul însuşi asupra propriului progres;

5. Nu este mai puţin importantă nici departajarea ce se face între:

♦ evaluarea preponderent pedagogică, vizând în esenţă ceea ce subiecţii au asimilat, ceea ce ştiu să facă şi ce capacităţi şi trăsături şi-au format;

♦ evaluarea preponderent psihologică, privind funcţiile psihice implicate în activitatea de învăţare. Evaluările psihologice vizează apti-tudinea subiectului de a învăţa, adică ceea ce poate să facă;

6. După obiectul evaluării:

♦ evaluarea procesului de învăţăre (atât a achiziţiilor cât şi a procesului în sine);

♦ evaluarea performanţelor (realizate individual, în grup sau de către grup);

♦ evaluarea a ceea ce s-a învăţat în şcoală sau a ceea ce s-a învăţat în afara şcolii;

7. După accentul pus pe proces sau pe sistem:

♦ evaluarea de proces – se referă la perfor-manţele elevilor;

♦ evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desfăşoară procesul de învăţământ;

8. După domeniu:

♦ evaluarea în domeniul psihomotor (capacităţi, aptitudini, deprinderi);

♦ evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini);

♦ evaluarea în domeniul cognitiv (cunoştinţe);

9. După modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele:

♦ evaluare cantitativă – rezulatele sunt cuanti-ficabile în funcţie de un punctaj;

♦ evaluare calitativă – la care rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare;

10. Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum şi spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare necesitatea de a compara performanţele elevilor; în altele – de a determina nivelul achiziţiilor elevului în raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii elevilor de a executa acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor informaţii generale despre performanţe în contextul dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. În sfîrşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprin­zătoare a comportamentului elevului.

Cerinţele enumerate pot fi executate prin utilizarea următoarelor strategii de evaluare: evaluarea normativă, evaluarea criterială, evaluarea detaliată, evaluarea exploratorie, evaluarea diagnostică.

Evaluarea normativă

Evaluarea care compară performanţele unui elev cu ale altora se numeşte evaluare normativă. Ea permite de a determina poziţia relativă a elevului în clasă, de a afla dacă întreaga clasă se înscrie în limitele unei norme stabilite la nivelul unităţii de învăţămînt sau la nivelul ţării. Evaluarea normativă creează posibilitatea de a măsura progresul şcolar. Cel mai frecvent se utilizează în activităţile de selectare.

Limite: informaţia obţinută este prea generală pentru organizarea procesului de formare; normele prestabilite deseori sînt inconvenabile pentru un elev (o clasă) concret(ă).

Evaluarea criterială

Evaluarea care măsoară performanţele individuale ale elevului la un obiectiv specific educaţional se numeşte evaluare criterială. Această strategie este orientată spre nivelul de performanţă al unui singur elev, realizările celorlalţi nefiind relevante.

Avantajele evaluării criteriale consistă în flexibilitatea şi adaptabilitatea ei la diverse curriculumuri, în posibilitatea măsurării capacităţilor specifice la diferite niveluri şi a identificării nivelurilor acceptabile de formare a capacităţilor.

Evaluarea criterială se utilizează la probele de absolvire, în evaluarea curentă.

Limite: lipsa informaţiei despre poziţia relativă a elevului în clasă; concentrarea pe nivelul de performanţă doar al unui singur elev.

Evaluarea detaliată

Rezolvarea oricărei probleme implică un complex de activităţi (problema în acest context are o semnificaţie foarte largă). Dificultăţile ce apar în acest proces sînt cauzate fie de lipsa unor capacităţi specifice, fie de inaptitudinea elevului de a integra capacităţile necesare într-o suită de paşi ce conduc la soluţionarea problemei, fie de faptul că abilităţile formate nu sînt aplicate în situaţii noi. Evaluarea realizării unei sarcini, în cadrul căreia o capacitate este divizată în unităţi didactice şi măsurată-apreciată fiecare în parte, se numeşte evaluare detaliată.

Avantaje: selectarea obiectivelor de referinţă, identificarea paşilor ce conduc la rezolvarea problemei, evidenţierea unor unităţi de învăţare comune, pe care elevul trebuie să le stăpînească.

Evaluarea detaliată necesită un interval de timp mai mare şi în multe sisteme de învăţămînt este efectuată de specialişti în domeniu.

Evaluarea exploratorie

Evaluarea care se angajează să confirme că un elev a rămas în urma colegilor de clasă se numeşte evaluare exploratorie. Ea permite de a contura competentele la formarea cărora elevul întîmpină dificultăţi.

Evaluarea exploratorie este orientată pe curriculum: se face o trecere în revistă a deprinderilor de bază. Dacă în rezultatul evaluării sînt detectate discrepanţe neînsemnate între ceea ce realizează elevul şi ceea ce se aşteaptă de la el, atunci sînt proiectate acţiuni de remediere, în cazul unor discrepanţe mari, se recurge la o evaluare diagnostică.

Avantaje: posibilitatea de a evalua structura achi­ziţiilor elevului, de a contura ariile de conţinut în care acesta se confruntă cu dificultăţi de învăţare.

Limite: perioada îndelungată de timp necesară pentru identificarea riguroasă a multiplelor capacităţi prevăzute de curriculum.

Evaluarea diagnostică

Evaluarea care se angajează să determine cauzele restanţelor unui elev se numeşte evaluare diagnos­tică. Aceste cauze pot fi atît de ordin intern (proiectarea şi aplicarea nesatisfacătoare a intervenţiilor educative etc.) cît şi de ordin extern. La evaluarea diagnostică se recurge dacă: s-a stabilit că abilităţile şi comportamentul elevului diferă semnificativ de cele prevăzute pentru o dezvoltare şi formare normală; discrepanţa dintre nivelul achiziţiilor elevului şi obiectivele preconizate persistă sau este în creştere; discrepanta nu se înscrie în limitele variaţiei normale şi intervenţiile profesorului nu conduc la schimbări vizibile.

În cadrul evaluării diagnostice, profesorul observă comportamentul elevului în diferite situaţii şi condiţii. O informaţie pertinentă poate fi obţinută prin combi­narea metodelor formale şi informale de evaluare.

Avantaje: posibilitatea depistării şi înţelegerii cauzelor ce provoacă probleme de învăţare, în consecinţă pot fi elaborate remedii precise.

Consumul mare de timp necesar pentru elaborarea instrumentelor de evaluare şi evaluarea propriu-zisă constituie principala dificultate la utilizarea acestei strategii de evaluare.

Aceste cinci strategii de evaluare reprezintă strategiile de bază utilizate în şcoală. Diferenţierea dintre ele nu este absolută. Şi evaluarea detaliată, şi evaluarea exploratorie, şi cea diagnostică sînt, de fapt, evaluări criteriale.

Evaluarea exploratorie presupune examinarea achiziţiilor elevului de la o “înălţime mare” (pot fi analizate numai elementele importante). Evaluarea criterială este o apreciere de la o “înălţime medie” (sînt vizibile practic toate detaliile). Evaluarea detaliată constituie o examinare “cu lupa” a landşaftului achiziţiilor (deşi sînt observate cele mai mici detalii, sînt explorate doar unele dintre componentele landşaftului). Evaluarea diagnos­tică este o cercetare “cu lupa”, efectuată însă pe anumite porţiuni.

11. Evaluarea formativă promovează un nou demers în cadrul căruia “interesează din ce în ce mai mult progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite.” Dezvoltându-se pe terenul inovaţiei pedagogice, evaluarea formativă

sprijină realizarea unei pedagogii diferenţiate care “permite o reglare interactivă” în cadrul căreia “formatorul nu mai e interesat numai de rezultat, ci şi de procesul care

conduce la acest rezultat.”

Evaluarea formativă “realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade încheiate” de învăţare, depistând “lacunele în însuşirea conţinutului” şi “dificultăţile de învăţare” (I.T. Radu, 2000)

Ea presupune compararea rezultatelor cu obiectivele concrete/operaţionale ale activităţii de predare-învăţare-evaluare, atât profesorul cât şi elevul cunoscând care este stadiul progresului la învăţătură şi care sunt măsurile ameliorative ce trebuie adoptate, orientând desfăşurarea ulterioară a secvenţei de învăţare.

“Realizarea ei presupune din partea profesorului un rol din ce în ce mai activ în învăţare. El trebuie să supravegheze activitatea elevilor, să comenteze explicaţiile acestora şi să-i orienteze diferentiat pe cei care comit erori sau întâmpină dificultăţi”

Pentru a exprima mai bine funcţia sa prioritară – aceea de a-l ajuta pe elev – evaluarea formativă primeşte de la autorul G. Nunziati (1990) calificativul de formatoare.

Evaluarea formativă, creează lumină asupra procesului de desfăşurat în clasă, fiind centrată pe intervenţia profesorului către elev. Ea relevă răspunsuri din partea elevului, la intervenţia profesorului. Evaluarea formatoare vine către elev şi iniţiativa îi aparţine. Dacă evaluarea formativă facilitează învăţarea, iar cadrul didactic orientează şi conduce elevul, în cadrul evaluării formatoare iniţiativa de învăţare şi implicit de evaluare aparţine elevului care reflectă asupra rezultatelor activităţii sale. Profesorul îi urmăreşte evoluţia, oferindu-i sprijin şi îndrumare.

Evaluarea formativă nu garantează de la sine că elevul a învăţat, deoarece vine din afara sa. Rolul său prioritar este cel de reglare a activităţii cu ajutorul profesorului.

Evaluarea formatoare este mult mai eficientă pentru că vine din propria iniţiativă a celui care învaţă şi se implică în realizarea unor materiale cu scop evaluativ, sporinduşi în acelaşi timp capacităţile de autoevaluare. Pentru acesta este necesar ca profesorul să deţină o serie de tehnici prin care să-i înveţe pe elevi să înveţe, modalităţi prin care elevul să se simtă activ şi să-şi poată evalua propriile activităţi. Evaluarea formatoare are rol de reglare şi autoreglare a activităţii cu sprijunul ambilor parteneri ai acţiunii educaţionale.

Evaluarea formatoare îl ajută pe elev să înveţe cerându-i să anticipeze. Obiectivelor de reglare pedagogică, de gestionare a erorilor şi întărire a reuşitelor, obiective comune diferitelor modele de evaluare formativă, dispozitivul de evaluare formatoare le mai adaugă o exigenţă, care-l priveşte pe elev: reprezentarea corectă a scopurilor, planificarea prealabilă a acţiunii, însuşirea criteriilor şi autogestionarea erorilor.

Această abordare lărgeşte şi mai mult conceptul de evaluare, în măsura în care tot ce are legătură cu construirea unui model personal de acţiune este considerat parte integrantă a evaluării formative şi obiectiv prioritar de învăţare. “Versiune modernă a vechiului contract de muncă individual, acest model îi înfăţişează elevului diferite obiective ale învăţării.

Acestea din urmă fac însă, pe de o parte, obiectul unei negocieri între profesor şi elev, ceea ce costituie o primă condiţie pentru îmbunătăţirea învăţării; pe de altă parte, elevului i se oferă două posibilităţi: să abordeze învăţarea pe baza unei logici combinatorii, legată de un scop, de un produs, şi să reflecte la mijloacele, metodele şi criteriile de realizare a obiectului finit. Urmele evaluării formatoare a unei competenţe vor fi deci, pe de o parte, etapele sau obiectivele intermediare prin care elevul a hotărât să treacă şi, pe de altă parte, lista metodelor sau instrumentelor pe care le va utiliza sau pe care le-a utilizat (criterii de realizare). Accentul cade, în acest model, pe reperarea de către elev a criteriilor de realizare. Acesta este şi principala dificultate de ordin pedagogic” – afirmă Genevieve Meyer (2000)

Caracteristicile celor două tipuri de evaluări, prezentate sintetic:

EVALUAREA FORMATIVĂ

 • iniţiativa îi aparţine profesorului;
  • profesorul intervine asupra elevului;
  • este exterioară elevului, provenind din procesul didactic la care elevul nu are acces decât prin intermediul profesorului;
  • se repercutează pozitiv asupra schimburilor dintre profesor şi elev, din exterior.

EVALUAREA FORMATOARE

 • iniţiativa aparţine elevului şi este orientată sau nu de către profesor;
 • izvorăşte din reflecţia elevului asupra a propriei transformări, asupra propriei învăţări;
 • este susţinută de motivaţia interioară a elevului;
 • se repercutează pozitiv asupra schimburilor dintre elev şi profesor, dinăuntru.

Astfel, cadrul didactic trebuie să-şi îmbunătăţească practica evaluării, alternând metodele şi instrumentele de evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cu cele complementare (observarea sistematică şi directă a elevului, investigaţia, interviul) şi active (lucrări de laborator, proiectul de cercetare, portofoliul, studiul de caz, jurnalul reflexiv, hărţile conceptuale).

12. Evaluarea traditională tinde să fie tot mai mult înlocuită cu evaluarea alternativă, dialogată, (“dialogical evaluation”)

Iată care sunt diferenţele dintre cele două modele de evaluare, adaptate la nivelul învăţământului:

 • EVALUAREA TRADIŢIONALĂ
  • este o căutare a obiectivităţii şi a modalităţilor ştiintifice de evaluare cu proceduri standard. Accentul se pune pe profesorul-evaluator.
  • este interesată mai mult de măsurarea aspectelor cantitative. Aspectele calitative fiind dificil de măsurat tind să fie ignorate.
  • are un grad înalt de control managerial al procesului de evaluare de către evaluator, singurul care pune întrebările. Ceilalţi participanţi care sunt afectaţi de constatările evaluării au o influenţă slabă în procesul evaluării şi anume în a formula întrebările care pot fi puse, în a-şi exprima părerea despre modalităţile de evaluare ori să discute cu profesorul despre concluziile la care acesta a ajuns. Elevul nu e direct implicat în procesul de evaluare. El e exterior acestuia prin faptul că se supune intervenţiei profesorului. Acesta este cel care vine cu propunerea: când, cum şi ce se evaluează.
  • nu exista o cooperare între evaluator şi elev privind modalităţile de evaluare; din acest motiv profesorul evaluator poate fi perceput negativ.
 • EVALUAREA DIALOGATĂ
 • este privită ca parte integrantă a procesului de dezvoltare şi schimbare şi implică judecata reflexivă
 • este centrată pe dialog, pe cercetarea calitativă mai mult decât pe măsurarea cantitativă; foloseşte mai puţin metodele formale.
 • funcţia principală este de energizare din interior a procesului, depăşind concepţia prin care evaluarea este un proces de control care acţioneaza din exteriorul procesului de învăţare. Se pleacă de la ideea că fiecare este unic, având propriul stil de lucru, diferite modalităţi de percepţie, gândire şi acţiune. Elevul participă activ la procesul de evaluare. Negocierea şi consensul constituie elemente importante, iar profesorul discută cu elevii rezultatele şi le face recomandări.
 • rolul evaluatorului este cel de facilitator din interior al procesului de învăţare mai mult decât un observator neutru. El uşurează învăţarea şi evaluarea, plecând de la premiza ca evaluarea îndeplineşte funcţii mai degrabă de ameliorare şi de corectare decât de sancţionare şi de speculare a greşelilor.

13. Metode de evaluare: metoda orală, metoda scrisă, metoda practică, evaluarea asistată de calculator, alte metode

Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi continuă să se poarte şi astăzi în legătură cu gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare.

Sunt numeroase argumente „pro” şi „contra” utilizării exclusive a uneia sau alteia dintre metodele cunoscute. În realitate, îmbinarea lor constituie soluţia cea mai potrivită.

Metoda de evaluare orală

Este una dintre cele mai răspândite şi se poate aplica individual sau pe grupe de elevi. Principalul avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, în cadrul căruia profesorul îşi poate da seama nu doar „ce ştie” elevul, ci şi cum gândeşte el, cum se exprimă, cum face faţă unor situaţii problematice diferite de cele întâlnite pe parcursul instruirii. Cu prilejul examinării orale, profesorul îi poate cere elevului să-şi motiveze răspunsul la o anumită întrebare şi să-l argumenteze, după cum tot el îl poate ajuta cu întrebări suplimentare atunci când se află în impas.

Metoda are însă şi unele dezavantaje: ea este mare consumatoare de timp, timp care, adesea, le lipseşte profesorilor ale căror discipline sunt prevăzute în planul de învăţământ cu un număr mic de ore, deci care au mai mulţi elevi cărora trebuie – potrivit reglementărilor în vigoare – să le atribuie cel puţin trei note „în oral” pentru a li se încheia media semestrială.

Un alt dezavantaj este şi acela referitor la dificultatea de a selecţiona, pentru toţi elevii examinaţi, întrebări cu acelaşi grad de dificultate. Pentru a elimina aceste dezavantaje se pot stabili anumite restricţii cu privire la durata acestor examinări orale, în funcţie de vârstă; întrebările vor fi stabilite din vreme pentru a fi cât mai uniforme, ca grad de dificultate, pentru întregul grup de elevi supus verificării, formularea lor făcându-se clar şi precis, fără ambiguităţi.

Ca să-i fie mai uşor, profesorul poate avea în faţă, pe durata examinării, o fişă de evaluare orală.

Metoda de evaluare scrisă

Este utilizată sub diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, temă executată acasă, portofoliu, proiect etc.

Prin această metodă se asigură uniformitatea subiectelor (ca întindere şi ca dificultate îndeosebi) pentru elevii supuşi evaluării, ca şi posibilitatea de a examina un număr mai mare de elevi în aceeaşi unitate de timp. Ea îi avantajează pe elevii emotivi şi-i pune la adăpost pe profesorii tentaţi să evalueze preferenţial prin metoda orală.

Ca şi metoda de evaluare orală şi cea scrisă are unele dezavantaje sau limite: la teste, de exemplu, elevii pot ghici răspunsurile la itemii cu alegere multiplă; la extemporale şi teze se poate copia.

Indiferent de forma utilizată, în cazul probelor scrise este dificil de apreciat anumite răspunsuri, când acestea sunt formulate ambiguu, deoarece profesorul care corectează lucrarea nu-i poate cere lămuriri autorului.

În general, metoda de evaluare scrisă nu oferă aceleaşi posibilităţi de investigare a pregătirii elevilor (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, capacităţi, competenţe etc.) ca evaluarea orală. În realitate, combinarea celor două metode amplifică avantajele şi diminuează dezavantajele, aşa încât e preferabilă folosirea unui sistem de metode pentru a realiza o evaluare cât mai apropiată de adevăr.

Ca şi în cazul evaluării orale, pentru evaluarea scrisă, este necesar să se stabilească unele criterii de apreciere.

 • La cerinţele de conţinut, ar trebui să se ţină cont de volumul şi corectitudinea cunoştinţelor, de rigoarea demonstraţiilor (acolo unde este cazul).

Important este întotdeauna să nu se omită cunoştinţele esenţiale din materia supusă verificării (examinării).

 • Prezentarea conţinutului să se facă sistematic şi concis, într-un limbaj

inteligibil (riguros din punct de vedere ştiinţific şi corect din punct de vedere gramatical).

 • Forma lucrării presupune şi o anumită organizare a conţinutului (în funcţie de specificul acestuia), unele sublinieri, realizarea unor scheme, tabele şi grafice, pentru a pune în valoare unele idei principalele şi a-i permite corectorului să urmărească, mai uşor, aceste idei. Când se recurge la citate, este necesar să se indice şi sursa.

Metoda de evaluare practică

Le permite profesorilor să constate la ce nivel şi-au format şi dezvoltat elevii anumite deprinderi practice, capacitatea de „a face” (nu doar de „a şti”). Şi această metodă se realizează printr-o mare varietate de forme, în funcţie de specificul obiectului de studiu de la probele susţinute de elevi la educaţia fizică, unde există baremuri precise, la lucrările din laboratoare şi ateliere unde elevii pot face dovada capacităţii de a utiliza cunoştinţe asimilate prin diverse tehnici de lucru: montări şi demontări, executări de piese sau lucrări, efectuarea unor experienţe etc.

Şi, la această categorie de probe, evaluatorii trebuie să stabilească unele criterii, norme şi/sau cerinţe pedagogice, pentru că, de fapt, evaluarea din învăţământ, prin oricare dintre metode s-ar realiza are, prin excelenţă, o valoare, o semnificaţie pedagogică. Aceste cerinţe nu trebuie să difere de cele formulate pe parcursul instruirii, în schimb, ele trebuie să fie cunoscute şi de elevi, împreună cu baremurile (standardele) de notare.

Evaluarea cu ajutorul calculatorului

Noile tehnologii ale informării şi comunicării (N.T.I.C), cu largi aplicaţii în toate domeniile, au pătruns – e adevărat, destul de greu – şi în învăţământ. Studii internaţionale de profil menţionează că aplicaţiile N.T.I.C „au fost experimentate în toate etapele procesului educativ: motivare, diagnoză, prezentarea informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare de probleme, verificare, notare” (O. I. D. I., 1990)

Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om – maşină” (O.I.D.I, 1990).

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor pedagogice şi personalizarea învăţământului”. Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de modalităţi. Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi la verificările curente şi la examene.

Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se schimbă, deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante.

Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la examene creşte.

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi).

După Nisbet şi Sbucksmith (1986), citaţi de A. K. Jalaluddin (1990), „procesul de rezolvare a problemelor poate fi redus la următoarele operaţii: examinarea problemei model, prelucrarea modelului în vederea efectuării necesare şi exprimării problemei în funcţie de aceste condiţii”.

Acest proces permite studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu utilizarea materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu.

Alte metode de evaluare

În practica şcolară sunt folosite şi alte metode de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor, atât pe parcursul instruirii cât şi la sfârşitul ei. Menţionăm câteva, întâlnite mai des, în activitatea profesorilor:

• observarea;

• referatul;

• eseul;

• fişa de evaluare;

• chestionarul;

• investigaţia;

• proiectul;

• portofoliul;

• disertaţia/lucrarea de diplomă.

Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fişei de evaluare, chestionarului, proiectului şi disertaţiei/lucrării de diplomă, pot fi incluse în categoria metodelor de evaluare scrisă.

 • OBSERVAREA (înţeleasă aici ca metodă de cunoaştere a elevului sub diverse aspecte) poate fi folosită şi ca metodă de evaluare, cu condiţia să respecte aceleaşi cerinţe psihopedagogice, ca şi în cazul unei cercetări (investigaţii) pe o temă dată: să aibă obiective clare (exemplu: stimularea interesului elevilor pentru o anumită disciplină; ameliorarea rezultatelor şcolare; creşterea caracterului aplicativ al predării şi învăţării); să se efectueze sistemtic, pe o perioada mai îndelungată (semestru sau an şcolar); să se înregistreze operativ, într-o fişă specială sau într-un caiet, rezultatele observării.

Obiectul observării îl constituie: activitatea elevilor, comportamentul lor, produsele unor activităţi realizate în conformitate cu cerinţele programelor şcolare sau combinaţie a lor. Rezultatele observării vor fi comparate cu rezultatele la învăţătură, în urma unor analize calitative şi cantitative (matematice şi statistice).

Observarea va fi folosită, mai ales, pentru sesizarea cât mai exactă a cauzelor care determină obţinerea unor rezultate slabe la învăţătură la anumiţi elevi şi oscilaţiile (variaţiile) prea mari în pregătirea altora, dar şi pentru a evita erorile de apreciere prin atribuirea unor note (fie prea mari, fie prea mici) sub impresia momentului, a unor evaluări conjuncturale.

În mod deosebit, prin observarea sistematică a comportamentului şi activităţii elevilor, se evită, atât supraestimarea unor elevi ca urmare a impresiei bune create despre ei, cât şi subestimarea celor despre care există o impresie proastă.

În toate cazurile însă, valoarea observării depinde de rigoarea cu care este făcută şi de competenţa evaluatorului.

 • REFERATUL (folosit ca bază de discuţie în legătură cu o temă dată fiind menit să contribuie la formarea sau dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă ale elevilor din clasele mari sau ale studenţilor), este şi o posibilă probă de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un anumit segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă.

El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe baza unei investigaţii prealabile, în acest din urmă caz, referatul sintetizând rezultatele investigaţiei, efectuate cu ajutorul unor metode specifice (observarea, convorbirea, ancheta etc.).

Când referatul se întocmeşte în urma studierii anumitor surse de informare, el trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor studiaţi în problema analizată, cât şi propriile opinii ale autorului.

Nu va fi considerat satisfăcător referatul care va rezuma sau va reproduce anumite lucrări studiate, cu speranţa că profesorul, fie nu cunoaşte sursele folosite de elev sau de student, fie nu sesizează plagiatul.

Referatul are, de regulă trei-patru pagini şi este folosit doar ca element de portofoliu sau pentru acordarea unei note parţiale în cadrul evaluării efectuate pe parcursul instruirii.

Deoarece el se elaborează în afara şcolii, elevul putând beneficia de sprijinul altor persoane, se recomandă susţinerea referatului în cadrul clasei/grupei, prilej cu care autorului i se pot pune diverse întrebări din partea profesorului şi a colegilor.

Răspunsurile la aceste întrebări sunt, de regulă, edificatoare în ceea ce priveşte contribuţia autorului la elaborarea unui referat, mai ales când întrebările îl obligă la susţinerea argumentată a unor idei şi afirmaţii.

 • ESEUL, preluat din literatură (unde este folosit pentru a exprima liber şi cât mai incitant, anumite opinii, sentimente şi atitudini, referitoare la diverse aspecte ale vieţii oamenilor, într-un număr de pagini cât mai mic), poate fi folosit şi ca metodă de evaluare.

Problematica eseului în învăţământ este foarte diversă putând fi abordată atât cu mijloace literare, cât şi cu mijloace ştiinţifice, într-un spaţiu care, de regulă, nu depăşeşte două-trei pagini.

Rostul eseului, ca metodă de evaluare, este acela de a-i da elevului sau studentului posibilitatea de a se exprima liber, de a-şi formula nestingherit opiniile faţă de un anumit subiect, neîncorsetat de anumite scheme livreşti sau de prejudecăţi.

El este o alternativă la testul grilă, bazat pe itemi stereotipi, cu alegere duală sau multiplă, care tind să monopolizeze evaluările sumative în ultimii ani.

Şi eseul însă, ca şi referatul, poate oferi informaţii limitate despre nivelul de pregătire al unui elev sau student, informaţiile lui urmând a fi corelate cu informaţiile obţinute cu ajutorul altor metode de evaluare.

Oricum, eseul se bucură de o largă apreciere în rândul elevilor şi studenţilor şi, atunci când este bine folosit (ca moment şi ca domeniu de aplicare), le oferă evaluatorilor informaţii foarte interesante, cel puţin în ceea ce priveşte capacitatea de gândire a elevilor (studenţilor), imaginaţia lor, spiritul critic, puterea de argumentare a unor idei personale şi altele asemenea, ce nu pot fi „măsurate”, la fel de precis, cu alte metode de evaluare.

 • FIŞA DE EVALUARE este un formular de dimensiunea unei coli de hârtie A4 sau A5 (în funcţie de numărul şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit), pe care sunt formulate diverse exerciţii şi probleme ce urmează a fi rezolvate de elevi în timpul lecţiei, de regulă după predarea de către profesor a unei secvenţe de conţinut şi învăţarea acesteia, în clasă, de către elevi.

În aceste condiţii, fişa de evaluare se foloseşte, mai ales, pentru obţinerea feedback-ului de către profesor, pe baza căruia el poate face precizări şi completări, noi exemplificări etc., în legătură cu conţinutul predat.

Nu este, deci, obligatoriu ca elevii să fie notaţi, fişa de evaluare având, în felul acesta, un pronunţat caracter de lucru, de optimizare a învăţării, ceea ce o şi deosebeşte de testul de evaluare care se foloseşte, prioritar, pentru aprecierea şi notarea elevilor.

Fişa de evaluare mai poate fi folosită şi pentru înregistrarea rezultatelor observării sistematice a comportamentului şi activităţii elevilor, în această situaţie evaluarea având un rol sumativ.

 • CHESTIONARUL, folosit pe scară largă în anchetele de teren de către sociologi, precum şi ca metodă de cercetare psihopedagogică, poate fi folosit şi ca instrument de evaluare, mai ales atunci când profesorul doreşte să obţină informaţii

despre felul în care elevii percep disciplina predată sau stilul lui de predare şi de evaluare.

Cu ajutorul chestionarului se pot obţine informaţii despre opţiunile elevilor şi atitudinea lor faţă de disciplină sau faţă de anumite probleme cuprinse în programă şi manual, ceea ce înseamnă că, pe această cale, putem obţine informaţii şi despre nivelul lor de motivaţie la o anumită disciplină.

Nu este însă mai puţin adevărat că, prin intermediul chestionarului, se pot obţine şi informaţii referitoare la pregătirea elevilor (chestionarea putându-se face atât oral, cât şi în scris), cu toate că, în practică, sunt preferate alte metode şi instrumente ce permit obţinerea unor informaţii mai relevante (testul, de exemplu, fiind bazate o mare varietate de itemi, asigură o apreciere mult mai riguroasă decât chestionarul).

Când doreşte însă o informare operativă cu privire la stăpânirea de către elevi a unor probleme esenţiale, dintr-o lecţie, dintr-o temă sau dintr-un capitol, profesorul poate recurge la chestionar.

Pe baza răspunsurilor primite de la elevi, el poate face nu doar aprecieri privind gradul de însuşire a unor cunoştinţe, ci şi precizări, completări, dezvoltări etc., care să conducă la o mai bună cunoaştere a unei anumite părţi din materia parcursă.

 1. INVESTIGAŢIA (în sensul de cercetare, descoperire) se foloseşte, de regulă, ca metodă de învăţare, pentru a-i deprinde pe elevi să gândească şi să acţioneze independent, atât individual cât şi în echipă.

La începutul semestrului, profesorul stabileşte lista de teme pe care elevii urmează să le abordeze cu ajutorul investigaţiei, perioada investigaţiei, modul de lucru, de prezentare şi de valorificare a rezultatelor.

Investigaţia se poate realiza individual sau colectiv.

Este de preferat ca rezultatele să fie analizate cu clasa de elevi, pentru ca profesorul să poată formula observaţii, aprecieri şi concluzii. Pe baza analizei activităţii elevilor şi a rezultatelor obţinute de ei în cadrul investigaţiei, profesorul poate acorda note, valorificând, în felul acesta, funcţia evaluativă a investigaţiei.

 • PROIECTUL are, de asemenea, un dublu rol: el poate fi folosit cu elevii din clasele mari de liceu şi cu studenţii pentru învăţarea unor teme mai complexe, care se pretează la abordări pluridisciplinare, interdisciplinare şi transdisciplinare sau ca metodă de evaluare (pe parcursul instruirii sale) sumativă. Cu ajutorul lui elevii/studenţii, pot face dovada că au capacitatea de a investiga un subiect dat, cu metode şi instrumente diferite, folosind cunoştinţe din diverse domenii. Uneori, proiectul este folosit ca probă de evaluare la absolvirea unei şcoli profesionale, a unui liceu industrial sau cu profil artistic, precum şi la absolvirea unei facultăţi din domeniile tehnicii, artei, arhitecturii etc.

Ca şi în cazul investigaţiei, profesorul stabileşte lista temelor de proiect, perioada de realizare şi-i iniţiază pe elevi sau pe studenţi asupra etapelor şi a tehnicilor de lucru (individual sau colectiv).

Elevii/studenţii trebuie să fie orientaţi şi îndrumaţi şi (eventual) sprijiniţi de profesor în colectarea datelor necesare (potrivit temei alese sau repartizate), iar pe parcursul realizării proiectului să beneficieze de consultaţii şi de evaluări parţiale.

La aceste evaluări, ca şi la evaluarea finală (când proiectul se prezintă sau se susţine), profesorul operează cu anumite criterii, referitoare, atât la proces (documentarea, utilizarea datelor şi a informaţiilor în formularea concluziilor etc.),

cât şi la produs (structura proiectului, concordanţa dintre conţinut şi temă, capacitatea de analiză şi sinteză, relevanţa concluziilor, caracterul inedit al rezultatelor etc.). Aceste criterii se recomandă să fie cunoscute şi de elevi/studenţi.

 • PORTOFOLIUL, este o metodă de evaluare mai veche, folosită, îndeosebi, în învăţământul primar, unde învăţătorii le cereau elevilor să realizeze o seamă de lucrări, pe parcursul instruirii, care constituiau un fel de carte de vizită a lor. Aceste lucrări, cuprinzând compuneri, rezolvări de probleme, diverse produse executate la lucrul manual, ierbare, insectare, colecţii minerale şi altele asemenea, erau apreciate şi notate, iar cele mai reuşite erau prezentate în cadrul unor expoziţii organizate la sfârşitul anului şcolar.

„Descoperită” după anul 1989 şi numită „portofoliu”, metoda s-a extins şi la celelalte trepte de învăţământ, dându-i-se un conţinut mai precis.

Adrian Stoica o include între metodele „complementare” de evaluare, alături de observare, de investigaţie şi de proiect, nici ele noi dar mai bine definite, evidenţiindu-li-se valenţele formative şi apartenenţa la ceea ce autorul numeşte „evaluare autentică”, prin care înţelege „un concept relativ nou” ce „se referă la evaluarea performanţelor elevilor prin sarcini de lucru complexe” (Stoica, A., 2003).

În această perspectivă, Adrian Stoica include în portofoliu diverse rezultate ale activităţii desfăşurate de elevi pe parcursul instruirii, înregistrate fie cu ajutorul metodelor considerate „tradiţionale” (orale, scrise şi practice), fie cu ajutorul celor numite „complementare” (observarea, proiectul, investigaţia).

Fără a minimaliza valoarea portofoliului şi a celorlalte metode „complementare”, suntem de părere că oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, „tradiţionale” sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori şi apreciate în raport cu „fidelitatea” lor, adică cu gradul în care ele reuşesc să măsoare cât mai riguros ceea ce vrem să măsurăm, măsurarea fiind o caracteristică importantă a oricărei evaluări.

Ideea pentru care pledăm este aceea de a nu absolutiza nici o metodă de evaluare ci, aşa cum menţionăm într-un alt paragraf al lucrării, de a utiliza un sistem de metode, amplificându-le astfel avantajele şi diminuându-le dezavantajele.

Să nu uităm că elementele portofoliului sunt lucrări executate de elev, de regulă, în cadrul activităţii independente din afara şcolii, el putând beneficia de îndrumarea altor persoane sau prelua de la acestea lucrări gata făcute.

Aşadar, şi portofoliul va putea fi folosit ca o alternativă, alături de alte metode, conţinutul său fiind precizat de evaluator, în funcţie de specificul disciplinei de studiu, la începutul semestrului sau al anului de învăţământ.

 • DISERTAŢIA este folosită sub această denumire sau sub denumirea de lucrare de absolvire, de licenţă sau de diplomă, la încheierea unei şcoli sau a unei facultăţi.

Disertaţia este o lucrare ştiinţifică mai amplă, susţinută public, în faţa unei comisii de examen. Pe parcursul realizării, autorul (elev sau student) beneficiază de îndrumarea unui profesor, specialist în domeniul din care a fost aleasă tema lucrării. Ea se foloseşte şi ca probă finală în obţinerea titlului de doctor în ştiinţe sau, sub formă de discurs, la primirea în Academia Română.

Faptul că frecventarea cotidiană a şcolii de către elevi nu este obligatorie, iar exigenţele cadrelor didactice sunt mai mici decât în alte ţări, se reflectă în scăderea nivelului rezultatelor la examene, mai ales ale celor ilustrând capacităţile de gândire ale elevilor.

„Malnutriţia intelectuală”, cauzată şi de conţinutul programelor şcolare, este ilustrată în special de rezultatele şcolare nesatisfăcătoare obţinute la disciplinele fundamentale. De exemplu, este de-a dreptul alarmant gradul de însuşire de către elevi a limbii naţionale (atât în privinţa modului de exprimare, cât şi a capacităţii de înţelegere).

În continuare sunt abordate patru aspecte ale noţiunii de reuşită şcolară, implicit ale sistemului de evaluare:

 • În prezent, această reuşită depinde, în primul rând, de aptitudinile elevului de a se exprima operativ în scris, care, la rândul ei, este în funcţie de capacitatea fiecăruia de memorizare a datelor. Examenul privilegiază, deci, această capacitate, punând accentul mai mult pe cunoştinţe decât pe deprinderi, mai curând pe memorizare decât pe priceperea de a sesiza esenţa unei probleme, în sfârşit, mai mult pe exprimarea scrisă decât pe alte forme de comunicare.
 • Un alt aspect al reuşitei şcolare care trebuie avut în vedere şi care este mai dificil de evaluat, fiind deci mai slab înregistrat la examene, îl constituie capacitatea elevului de a utiliza cunoştinţele, de preferat aceleia de a le însuşi, aptitudinea lui de a le folosi mai degrabă pe plan practic decât pe plan teoretic.
 • O a treia problemă este aceea a aptitudinilor personale şi sociale: predispoziţia elevului de a comunica cu alţii, înclinaţia spre cooperare (în interesul

colectivului şi al său), spiritul de iniţiativă, încrederea în sine, capacitatea de a lucra singur, fără supraveghere. Practic, asemenea calităţi nu intră în preocupările comisiilor de examen.

 • Un al patrulea aspect priveşte motivaţia elevului şi autoangajarea, puterea de a accepta eşecul fără a-i dramatiza urmările, perseverenţa, convingerea că trebuie să înveţe fără a se lăsa descurajat de dificultăţile întâmpinate. Multor elevi intraţi în şcoală fără motivaţie, profesorii au reuşit să le cultive interesul pentru învăţătură, ca o precondiţie a reuşitei şcolare. În cazurile în care şcoala n-a acordat cuvenita importanţă acestui aspect, celelalte trei au fost, în mod automat, neglijate.

Având în vedere că tinerii care sosesc pe piaţa muncii trebuie ca, pe lângă un nivel corespunzător de instruire şcolară, să aibă o serie de calităţi în ceea ce priveşte comunicarea, creativitatea, autonomia şi luarea deciziilor, autorii propun, printre altele, o reconsiderare a sistemului de evaluare în cadrul examenelor, în contextul unei reforme mai ample a învăţământului.

Bibliografie

1. Cucoș Constantin, Pedagogie, Ediția a II-a, Editura Polirom, Iași, 2002

2. Radu T. Ion, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 2000

3. Stoica Marin, Pedagogie școlară, Editura Gheorghe Carțu–Alexandru,1995

prof. ANITA DĂRĂBAN, GPN nr. 3, Sânmartin de Beiuș

Sursă imagini: fototeca personală Anita Dărăban

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s