Burse Dedeman pentru liceeni

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. In concordanta cu politica de responsabilitate sociala pe care o practica, Asociația Dedeman va continua si in anul școlar 2022-2023 programul de acordare a burselor școlare pentru elevii cu rezultate  foarte bune, dar cu posibilități materiale reduse.

Art. 2. Pot aplica pentru aceasta bursa elevii provenind din mediul rural, cetățeni ai României, care sunt admiși in clasa a IX- a la unul din liceele de stat si îndeplinesc condițiile prezentului regulament.

Art. 3.  Elevii de clasa a IX-a, beneficiari ai acestei burse, vor pastra bursa pana la terminarea ciclului liceal daca vor indeplini conditiile prevazute la cap. VII din regulament.

Asociația Dedeman își rezerva dreptul de a descalifica acei candidați care furnizează informații incomplete sau eronate.

CAPITOLUL II – ZONA DE ACOPERIRE, PERIOADA DE ACORDARE, REPARTIZAREA FONDURILOR SI CUANTUMUL BURSEI

Art. 4. Bursa școlară se acorda elevilor eligibili conform criteriilor din prezentul regulament. Acceptarea candidaturii de către Asociația Dedeman se va face prin informarea telefonică și/sau scrisa (e-mail) a fiecărui candidat in parte. Candidații respinși nu vor fi contactați. Cuantumul burselor se stabilește anual, de către Consiliul Director al asociației, in funcție de resursele financiare disponibile ale Asociației, iar pentru anul școlar 2022-2023 este de 450 lei.

Art. 5. La inceputul anului scolar, se va stabili pentru fiecare judet numarul de burse care se vor acorda in functie de rezultatele scolare si de situatia materiala a familiilor elevilor .

 Art. 6. Bursele sunt anuale si se platesc lunar doar pentru perioada cursurilor scolare, nefiind incluse vacantele acordate conform structurii anului scolar .

CAPITOLUL III – CRITERIILE DE ACORDARE A BURSEI

Art. 7. Bursele se acorda elevilor cu domiciliul stabil in mediul rural, inmatriculati in clasa a IX -a anului scolar curent intr-o unitate de invatamant liceal de stat, care au fost admisi cu o medie de cel putin 8 (opt), in limita fondurilor alocate si in conformitate cu urmatoarele criterii:

a) sunt orfani de unul sau ambii părinti ;                                                      

b) provin din casele de copii sau plasament familial;

c) familia nu realizează pe ultimele 6 luni un venit lunar net mediu mai mare decât 350 lei pe membru de familie(in calculul  venitului nu intra alocatia de stat pentru copii ).

Art. 8. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenta politică a familiei elevului.

CAPITOLUL IV – DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI

Art. 9. Dosarele-cerere prin care se solicită o bursă ca ajutor social cuprind următoarele documente:

A) pentru elevii orfani de unul din parinti :

 1. cerere tip, conform anexei nr. 1;
 2. copie după certificatul de nastere sau după cartea/ buletinul de identitate a elevului;
 3. copii după certificatele de deces ale părintelui/ părintilor;
 4. copie dupa actul de identitate al parintelui care este in viata, pentru copiii orfani de un parinte si in a carui intretinere sunt;
 5. recomandare de la directorul scolii sau dirigintele clasei unde elevul a absolvit clasa a VIII-a, in care sa se mentioneze situatia familiala (in limita cunoasterii acesteia) a elevului precum si evolutia acestuia pe parcursul ciclului gimnazial;
 6. adeverinta de la liceu care sa ateste media de admitere in clasa a IX-a.

Elevii orfani de ambii parinti vor prezenta doar documentele prevazute la punctele 1,2,3,5 si 6.

B) pentru elevii provenind din casele de copii sau plasament familial;

 1. cerere tip, conform anexei nr. 1;
 2. copie după certificatul de nastere sau după cartea/ buletinul de identitate;
 3. adeverintă din care să rezulte că elevul provine din casa de copii sau centru familial;
 4. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
 5. recomandare de la directorul scolii sau dirigintele clasei unde elevul a absolvit clasa a VIII-a in care sa se mentioneze situatia familiala (in limita cunoasterii acesteia) a elevului precum si evolutia acestuia pe parcursul ciclului gimnazial;
 6. adeverinta de la liceu care sa ateste media de admitere in clasa a IX-a.

C) pentru elevii cu venituri lunare nete medii  mai mici decât 350 lei pe membru de familie.

 1. cerere tip, conform anexei nr. 1;
 2. copie după certificatul de nastere sau după cartea/ buletinul de identitate a elevului;
 3. copii dupa actele de identitate ale parintilor;
 4. documente justificative privind veniturile nete realizate pe ultimele 6 luni care se iau in   calcul, conform cap. III, art.7, lit. c si cap. VIII art.20,  din prezentul regulament, ale părintilor elevului;
 5. documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obtinute din exploatarea proprietătilor familiei (venituri nete din activităti de exploatare a terenurilor agricole, a pădurilor, chirii);
 6. documente justificative (de la Administratia Financiară) privind veniturile nete obtinute din activităti autorizate;
 7. copii după documentele de identitate ale celorlalti membri ai familiei aflati în întretinere legală si adeverinte, pentru fiecare dintre acestia, prin care se atestă calitatea de întretinuti (ex. elevi, studenti până la vârsta de 26 de ani, persoane cu dizabilitati);
 8. recomandare de la directorul scolii sau dirigintele clasei unde elevul a absolvit clasa a VIII-a in care sa se mentioneze situatia familiala (in limita cunoasterii acesteia) a elevului precum si evolutia acestuia pe parcursul ciclului gimnazial;
 9. adeverinta de la liceu care sa ateste media de admitere in clasa a IX-a;
 10. pentru situatiile in care exista suspiciuni rezonabile, Asociatia poate solicita elevului sa prezinte raportul de ancheta sociala , realizat cu respectarea prevederilor legale, din care sa reiasa situatia exacta a familiei acestuia. Ancheta sociala este obligatorie in cazul in care parintii elevului lucreaza sau domiciliaza in strainatate,

Art. 10. Dosarele pot contine si documente doveditoare ale participarii la diferite olimpiade si activitati extracurriculare la care elevul a obtinut rezultate deosebite.

Dosarele incomplete vor putea fi completate cu documentele lipsa respectand graficul din anexa nr. 2.

CAPITOLUL V – GRAFICUL DE ACORDARE A BURSELOR

Art. 11. Graficul de desfasurare a procesului de selectare a dosarelor si a acordarii burselor este prezentat in anexa nr. 2 si va fi actualizat anual.

Art. 12. Bursa aferenta lunii septembrie se va cumula cu cea a lunii iunie si se va achita pana la finalul lunii iunie, astfel incat la finalul anului scolar elevul va primi 9 burse a cate 450 lei.

CAPITOLUL VI – CAZURI DE INTRERUPERE A ACORDARII BURSEI

Art. 13. Bursa se suspenda in in cazul in care:

 1. elevul este exmatriculat;
 2. renunta la frecventarea cursurilor;
 3. inregistreaza 20 de absente nemotivate intr-un semestru;
 4. inregistreaza corigente la una sau mai multe materii;
 5. situatia materiala a acestuia se schimba si nu se mai incadreaza in limitele prevazute in cap. III,  art. 7, litera c.
 6. pe parcurs se constata ca au fost furnizate intentionat date eronate cu privire la situatia materiala in dosarul prin care se solicita bursa.

Art. 14. Situatia scolara a elevului va fi analizata semestrial, iar in cazul obtinerii unei medii generale semestriale mai mici de 8 (opt) bursa va fi suspendata. Elevii bursieri au obligaţia de a trimite rezultatele şcolare după fiecare semestru şcolar, în termen de 15 zile de la terminarea semestrului, respectiv primirea mediilor. Nerespectarea acestei cerinţe atrage după sine suspendarea bursei până la primirea rezultatelor şcolare cu semnatura şi ştampila în original, de la liceul pe care-l frecventează.

Art. 15. Fondurile ramase disponibile in urma suspendarii bursei vor fi utilizate pentru acoperirea celorlalte burse in curs sau acordarea de noi burse.

CAPITOLUL VII – CONTINUITATEA BURSEI (pentru persoanele care au beneficiat de bursa in anul scolar 2022-2023)

Art. 16. Beneficiaza de continuitate a bursei pana la terminarea ciclului liceal acei elevi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) se incadreaza in continuare in conditiile prevazute in cap. III, art.7, lit. a), b) si c), din prezentul regulament;

b) au incheiat anul scolar anterior cu medie generala peste 8 (opt) ;

d) nu au avut intreruperi in acordarea bursei pe anul scolar anterior din motivele prevazute la cap. VI din regulament.

Art. 17. In cazul in care sunt indeplinite conditiile art. 16 al prezentului capitol, se vor depune la dosarul existent urmatoarele documente:

 1. pentru elevii orfani:
  1. de un parinte – doar adeverinta privind situatia scolara din anul anterior conform anexei nr. 3;
  1. de ambii parinti – doar adeverinta privind situatia scolara din anul anterior conform anexei nr. 3.
 2. pentru elevii provenind din casele de copii sau plasament familial: o adeverinta de la liceu privind situatia scolara  a elevului in anul scolar anterior, conform anexei nr. 3.
 3. pentru elevii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât 350 lei: documentele prevazute in cap. IV, art.9, lit. C), punctele 4-7, si o adeverinta de la liceu privind situatia scolara a elevului in anul scolar anterior, conform anexei nr. 3.

CAPITOLUL VIII – ALTE PREVEDERI

Art. 18. Criteriul principal de acordare al burselor va fi media de admitere urmat de  celelalte criterii in ordinea de mai jos.

1.  elevii orfani de unul sau ambii parinti ;

2. elevii provenind din casele de copii sau plasament familial ;

3. elevii a caror familie nu realizează pe ultimele 6 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 350 lei.

Art. 19. Lunile ce se vor lua in calcul pentru stabilirea nivelului venitului mediu lunar net pe familie sunt: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si iunie.

Art. 20. Bursele au caracter nominal si se plătesc numai prin virament în conturile de card ale elevilor .

Art. 21. Daca pe parcursul programului se constata ca elevul a primit bursa in mod necuvenit ca urmare a falsificarii documentelor, acesta va fi obligat la returnarea integrala a bursei primite pana in acel moment si va suporta consecintele legale.

Art. 22. Responsabilitatea pentru prevederile acestui regulament revine doar Asociatiei Dedeman fara nici o implicatie din partea institutiilor de stat responsabile cu invatamantul liceal sau alte institutii adiacente.

Art. 23. Fondurile din care se suporta aceste burse provin din sponsorizari si alte surse private si apartin Asociatiei Dedeman.

Art. 24. Asociatia Dedeman isi rezerva dreptul de a aduce modificari si/sau completari prezentului regulament. Aceste modificari/completari vor fi aplicabile incepand cu urmatorul an scolar, neafectand derularea programului pe anul scolar in curs.

Art. 25. Cu fiecare bursier Asociati Dedeman va incheia un contract prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile ce revin ambelor parti pe toata durata derularii bursei.

Art. 26.  Prin depunerea cererii/ a documentelor justificative,  elevii si reprezentantii legali ai acestora inteleg ca in vederea analizarii cererii respectiv, daca va fi cazul, acordarii bursei si semnarii contractului  vor fi prelucrate, in functie de criteriile din Prezentul Regulament,  date cu caracter personal conform documentelor prevazute la Cap. IV. Prelucrarea acestor date are drept scop analizarea cererii, respectiv, daca va fi cazul, acordarea unei burse, semnarea unui contract si ulterior, virarea sumelor aferente acestei burse, pe perioada cuvenita.

In cazul in care nu doriti sa ne furnizati datele cu caracter personal/ sa va exprimati consimtamantul in vederea prelucrarii de catre Asociatia Dedeman a datelor dv. cu caracter personal/ sa ne puneti la dispozitie documentele justificative mentionate la Cap. IV  necesare analizarii cererii nu va putem lua in considerare cererea/nu putem stabili daca sunteti eligibil sau nu pentru acordarea unei burse.

Pentru informatii suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  va invitam sa consultati Politica de confidentialitate (Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal) publicata pe site-ul nostru www.asociatiadedeman.ro / afisata la Sediul Asociatiei.

Pentru orice lămurire suplimentară, nu ezitați să va adresați reprezentanților asociației Dedeman pe adresa de e-mail office@asociatiadedeman.ro.

Sursă imagine: http://www.ziarulderoman.ro

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s