Părinții participă la redactarea regulamentului școlii

Federația Națională a Părinților consideră necesară informarea părinților asupra câtorva aspecte, legate de situația introducerii unor prevederi abuzive în regulamentele de organizare şi funcționare a unor unități de învățământ.

Unitățile de învățământ preuniversitar se organizează şi funcționează conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației Nr. 4183/2022. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate conține reglementări specifice fiecăreia, doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice prevederi care încalcă legislația în vigoare sunt nule de drept.

Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se elaborează de către un colectiv de lucru din care trebuie să facă parte şi reprezentanți ai părinților. Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinților și asociației părinților, acolo unde există, condiție obligatoriu de îndeplinit anterior aprobării în consiliul de administrație al respectivei unități de învățământ.

Unitățile de învățământ încheie cu părinții sau reprezentanții legali un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Modelul contractului educațional este prevăzut în anexa la ROFUIP. Acesta poate fi particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ, respectându-se prevederile legale în vigoare, doar după consultarea părinților.

Luând în considerare aceste aspecte, Federația Națională a Părinților recomandă tuturor părinților să urmărească modul în care unitățile de învățământ își elaborează propriile regulamente de organizare și funcționare, să își desemneze reprezentanții în consiliile și comisiile din care au dreptul să facă parte, care să le reprezinte cu adevărat interesele și să refuze semnarea contractelor educaționale care încalcă prevederile legale.

De asemenea, în situația în care constată existența în regulamente a unor încălcări ale normelor legale în vigoare, recomandăm sesizarea imediată a organismelor abilitate şi a Federației, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

Acest comunicat ne-a fost adus la cunoștință de dl Iulian Cristache, președintele FNP.

Sursă portret: fototeca personală Iulian Cristache

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s